Art. 1 Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten tussen Unil Lubricants N.V. en haar klanten en op alle prijsopgaven van Unil Lubricants N.V., behalve in zoverre daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken. De catalogi, prospectussen en reclamefolders van Unil Lubricants N.V. zijn slechts aanwijzend en verbinden haar niet, zij behoudt zich bijgevolg het recht voor deze op elk ogenblik te wijzigen. De toepassing van de (algemene) voorwaarden van de klant is uitgesloten, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

Art. 2 Bevestiging van offertes en bestellingen

Offertes en bestellingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon door Unil Lubricants N.V. hiertoe gemachtigd.

Art. 3 Leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Art. 4 Gebruik van de goederen

Waar het de kwaliteit van het te leveren product betreft, is Unil Lubricants N.V. uitsluitend verplicht de kwaliteit van het product te leveren die werd overeengekomen. Unil Lubricants N.V. geeft derhalve geen waarborg van de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. In zoverre de kwaliteit van het te leveren product niet werd gespecificeerd, is Unil Lubricants N.V. gerechtigd om die kwaliteit te leveren die op het moment van de levering de productiekwaliteit van de afleveringsinstallatie is. De specificatie van aan de klant ter beschikking gestelde productmonsters wordt alleen dan als de af te leveren specificatie beschouwd indien die specificatie uitdrukkelijk als af te leveren specificatie wordt aangemerkt. De klant erkent kennis genomen te hebben van alle wettelijke bepalingen m.b.t. het opslaan en het gebruik van de door Unil Lubricants N.V. geleverde goederen. Ingeval Unil Lubricants N.V. de voortverkoop van haar goederen heeft toevertrouwd aan de klant, verbindt deze laatste er zich toe deze te leveren in de oorspronkelijke verpakking of bij gebreke daarvan in de vooraf door Unil Lubricants N.V. goedgekeurde verpakkingen. In het algemeen verbindt de klant er zich toe de goederen te leveren tegen voorwaarden die de reputatie van Unil Lubricants N.V., van haar producten of van haar handelsmerken niet kunnen schaden. Bij inbreuk op een van deze verbintenissen, zal Unil Lubricants N.V. het recht hebben de overeenkomst te ontbinden en eventueel een schadevergoeding te vorderen. De bulkverpakkingen vermeld op de factuur zijn eigendom van Unil Lubricants N.V. Unil Lubricants N.V. stelt deze gratis ter beschikking van de klant gedurende drie maanden tegen waarborg. De waarborgsom moet tezelfdertijd betaald worden als de waarde van de goederen die erin werden verpakt. Deze waarborgsom zal in zijn geheel terugbetaald worden indien binnen hetzelfde tijdperk de verpakking leeg aan de fabriek van Unil Lubricants N.V. wordt teruggegeven, compleet, zindelijk en in goede staat. Na afloop van deze tijd is Unil Lubricants N.V. gerechtigd per maand van uitstel een schadevergoeding te eisen gelijk aan 5 % van de waarborgsom. De eventuele onkosten verbonden aan het reinigen, de reparatie of het vervangen van ontbrekende delen zullen geschat worden aan de prijs van de dag en afgehouden worden van het bedrag, door Unil Lubricants N.V. terug te betalen. De waarborgsom vertegenwoordigt een garantie die niet winstgevend is in interest. Haar belang geeft geen enkel recht van overdracht van eigendom van de verpakkingen aan de koper, die verplicht is deze aan Unil Lubricants N.V. terug te zenden.

Art. 5 Prijzen

Levering vindt plaats tegen de op de dag van levering geldende prijslijsten van Unil Lubricants N.V., tenzij anders overeengekomen. Voor bulkleveringen behoudt Unil zich het recht voor de integrale bestelde hoeveelheid te factureren, ook indien de geleverde hoeveelheid, om welke reden ook, lager zou zijn. Deze maatregel dient om de handling en de administratieve verwerking van het restant te bekostigen. De meterstanden van de leverende vrachtwagen dienen enkel als indicatief beschouwd te worden.

Art. 6 Betaling

De rekeningen van Unil Lubricants N.V. zijn contant betaalbaar op het ogenblik van de levering, behalve andersluidende schriftelijke overeenkomst. De betalingen moeten gebeuren ten kantore van Unil Lubricants N.V., gelegen aan de Bergensesteenweg 713 te B-1600 Sint-Pieters-Leeuw. Ingeval de klant niet betaalt ten laatste op de vervaldatum, is deze op het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan twaalf procent. In dat geval wordt ook het factuurbedrag automatisch verhoogd met een schadevergoeding van vijftien procent met een minimum van € 375,00. Unil Lubricants N.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen van een klant die reeds vervallen facturen nog niet heeft betaald niet uit te voeren, en dit tot algehele betaling van die vervallen facturen.

Art. 7 Kwijting op factuur

Bij contante betaling in de handen van de bezorger zal, mits handtekening van deze laatste, slechts het bedrag dat op het originele document werd vermeld, als betaald worden beschouwd. Tevens wordt er een kopie van het originele document opgemaakt, die tevens voor ontvangst door de klant wordt ondertekend en in het bezit van Unil Lubricants N.V. blijft.

Art. 8 Belastingen

Alle rechten, belastingen en retributies gevorderd of te vorderen door de Belgische staat of een andere overheid op de geleverde goederen of op de verkoop ervan, zijn ten laste van de klant.

Art. 9 Ontvangst van de goederen

Alle leveringen geschieden op de overeengekomen plaats. Indien wordt verwezen naar Incoterms, dan wordt daarmee de meest recente uitgave van “Incoterms” bedoeld, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel, Parijs, Frankrijk. Bij levering op bestemming wordt geleverd op de plaats die Unil Lubricants N.V. of haar vervoerder met het transportmiddel met de gebruikelijke apparatuur redelijkerwijs op eigen kracht kan bereiken. De klant verbindt er zich toe de hoeveelheid, het gewicht en de kwaliteit van de goederen te controleren bij hun aankomst of, betreffende de lichters, bij het aan boord brengen van de goederen. Elke klacht wegens beschadiging, lekkage, geheel of gedeeltelijk verlies of kwaliteitsgebrek, dient te worden gericht aan het personeel dat de levering uitvoert bij de ontvangst van de goederen en moet worden vermeld op het document dat de klant ondertekent voor kwijting. De afwezigheid van protest of voorbehoud van de klant geldt als akkoord betreffende de hoeveelheid en de kwaliteit van de ontvangen goederen. In elk geval wordt geen enkele klacht aanvaard indien zij niet schriftelijk wordt geformuleerd binnen de drie dagen na de levering of, ingeval van verborgen gebreken, binnen drie dagen na de ontdekking hiervan. De verpakkingen mogen niet aangewend worden voor andere producten dan deze van Unil Lubricants N.V. en mogen alleen de producten bevatten waarvoor zij bestemd zijn.

Art. 10 Verhindering – overmacht

Unil Lubricants N.V. is niet gehouden tot levering ingeval de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderd of vertraagd wordt door toeval in hoofde van haarzelf of haar gebruikelijke leveranciers, overmacht of iedere andere oorzaak onafhankelijk van haar wil, zoals, bij wijze van voorbeeld, overheidsdaad, moeilijkheid bij of onderbreking van de bevoorrading van afgewerkte producten of grondstoffen. Unil Lubricants N.V. is er niet toe gehouden eventuele tekorten te dekken bij andere leveranciers of niet-gebruikelijke bronnen.

Art. 11 Waarborg – aansprakelijkheid

Unil Lubricants N.V. verleent aan de klant een waarborg van zes maanden te rekenen vanaf de levering voor alle verborgen gebreken aan de goederen. Zowel voor deze waarborg als in het algemeen is de aansprakelijkheid van Unil Lubricants N.V. beperkt tot de vervanging van het product of terugbetaling van de gefactureerde prijs, met uitsluiting van alle andere vergoedingen en schadeloosstellingen. Unil Lubricants N.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, m.i.v. de bedrijfsschade, zoals bv. personeelskosten, reputatieschade, verminderde betrouwbaarheid, gemiste besparingen, gederfde winsten, enz. De klant moet Unil Lubricants N.V. vrijwaren voor claims van derden. Diensten, inlichtingen en adviezen, bv. m.b.t. de goederen of hun gebruiks-, opslag- of vervoerwijze worden door Unil Lubricants N.V. naar beste vermogen gegeven. Unil Lubricants N.V. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid van deze inlichtingen, adviezen of tekortkomingen in de verleende diensten.

Art. 12 Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht van de geleverde producten wordt opgeschort tot volledige betaling van de prijs (art. 101 wet 08/08/1997).

Art. 13 Toepasselijk recht en geschillen

Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. Geschillen worden alleen voorgelegd aan de rechtbanken te Brussel. Voor de betwistingen van minder dan € 1.860,00 is alleen het vredegerecht van het kanton Halle bevoegd. Uitzondering : voor Nederlandse klanten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. De Nederlandse regels van relatieve competentie zijn van toepassing. De rechter te Amsterdam is daarnaast altijd bevoegd. De beschikkingen, aanvaardingen van betalingswijze en verzendingen tegen terugbetaling van Unil Lubricants N.V. doen geen afbreuk aan deze bevoegdheidsclausules.

Om uw surfervaring te verbeteren maakt UNIL gebruik van cookies. Meer informatie   OK